Публічний договір

про надання телекомунікаційних послуг

ТОВ Стартелеком плюс

м. Мукачево

29.10.2017. 

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг між ТОВ Стартелеком плюс, далі “оператор” і користувачем послуги домашній інтернет, далі “абонент”, явлається договором про надання доступу до мережі Інтернет. Абонент який користується послугою приймає умови даного публічного договору послуги на наступних умовах

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг, є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг:

– абонентна плата – плата за телекомунікаційну послугу, яка сплачується абонентом у визначеному Тарифами розмірі, згідно умов Договору;

– телекомунікаційна послуга – послуга з надання абоненту доступу до мережі Інтернет.

Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, що передбачені в чинному законодавстві України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема,

Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №1420 від 26.03.2009 р., Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства.

1.2. Цей Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам телекомунікаційної Послуги. У відповідності до умов цього Договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Оператор надає абоненту телекомунікаційну Послугу. Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах, є підтвердження такої згоди шляхом оплати Абонентом замовлених Послуг.

1.3. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Тарифних планів.

1.4. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

1.5. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, передбаченим цим Договором. Не розірвання Абонентом Договору у строк одного розрахункового періоду та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

1.6. При внесенні змін до цього Договору, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.7. Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.8. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується підключити до мережі Інтернет Абонента.

2.2. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги, надалі – «Послуги», а Абонент оплачує Оператору вартість наданих Послуг.

2.3. Оплата місячної абонплати повинна проводитися до початку календарного місяця в якому абонент буде користуватися послугами. У разі, якщо місячна абонплата сплачується із запізненням, то період користування послугами на наступний календарний місяць не продовжується.

2.4. Послуги надаються та отримуються відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

2.5. Телекомунікаційна послуга надається Оператором Абоненту за наявності всієї сукупності нижче перерахованих умов:

2.5.1. знаходження місця надання послуги у зоні покриття телемережі Оператора;

2.5.2.відповідності індивідуальних технічних засобів Абонента належному функціональному стану;

2.5.3.перебування Оператора та Абонента у договірних відносинах на підставі цього Договору;

2.5.4. оплати Абонентом телекомунікаційних послуг, у визначеному Тарифами розмірі, згідно умов абонентського Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Оператора:

3.1.1. надати Абоненту телекомунікаційні Послуги в порядку та на умовах цього Договору;

3.1.2. надавати Абоненту технічну та консультаційну підтримку протягом терміну дії цього Договору за телефоном: (099) 554-8000 та/або email: info@uzhnet.com;

3.1.3. усувати за власний рахунок причини, що викликали погіршення якості надання Послуг протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту повідомлення Абонентом Оператора, якщо ці причини виникли з вини Оператора;

3.1.4. відновити надання Послуг протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надходження на поточний рахунок Оператора простроченої суми коштів;

3.1.5. на замовлення Абонента надати ІР адреси зі свого блоку згідно з діючими тарифами;

3.1.6. організувати підключення об’єктів Абонента до мережі Оператора;

3.1.7. збереження таємниці комерційних, технічних або інших умов цього Договору.

3.2. Оператор має право:

3.2.1. надсилати технічні, фінансові та організаційні повідомлення на електронну адресу вказану Абонентом;

3.2.2. припинити надання Послуг Абоненту при недотриманні ним вимог цього Договору;

3.2.3. припинити або обмежити надання Послуг Абоненту у випадку виникнення загрози безпеки функціонування мережі;

3.2.4. змінювати ціни на Послуги при зміні індексу інфляції більше ніж на 5% від показника інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України на момент підписання Договору, повідомивши про це Абонента на сайті Оператора не пізніше ніж за 10 календарних днів до таких змін;

3.2.5.в односторонньому порядку припинити дію Договору у передбачених цим Договором випадках;

3.2.6. не підключати або відключати без попередження від телекомунікаційної мережі несправні індивідуальні технічні засоби (обладнання) Абонента.

3.3. Обов’язки Абонента:

3.3.1. придбати за свій рахунок кінцеве обладнання, або будь-яке інше обладнання та програмне забезпечення, необхідне для отримання Послуги;

3.3.2. перед підключенням до Послуги оплатити вартість інсталяції, враховуючи додатково виконані монтажні роботи;

3.3.3. виконувати умови цього Договору та дотримуватись вимог чинного законодавства;

3.3.4. використовувати надані Послуги тільки легальним чином;

3.3.5. проводити оплату згідно діючого Договору до початку календарного місяця в якому Абонент буде користуватися послугами згідно тарифного плану;

3.3.6. збереження таємниці комерційних, технічних або інших умов цього Договору;

3.3.7. у випадку надання власного обладнання Оператором, оформити Акт приймання-передачі обладнання, який підписується обома Сторонами;

3.3.8. використовувати лише індивідуальні технічні засоби прийому (обладнання);

3.3.9. не допускати використання на комерційній основі індивідуальних технічних засобів прийому (обладнання) для надання телекомунікаційних та будь-яких інших послуг третім особам;

3.3.10. повідомляти Оператора на його запит дані про індивідуальні технічні засоби прийому (обладнання), що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. змінювати тарифний план з 1-го числа наступного місяця, повідомивши про це Оператора за один календарний місяць;

3.4.2. призупинити дію Послуги з 1-го числа наступного місяця, повідомивши Оператора не пізніше, ніж за один календарний місяць до дати призупинення. Мінімальний термін призупинення становить не менше, ніж один календарний місяць, максимальний термін не може перевищувати три календарні місяці;

3.4.3. на своєчасне і якісне отримання телекомунікаційних послуг;

3.4.4. на безоплатне отримання від Оператора інформації про якість, вартість та порядок надання телекомунікаційних послуг;

3.4.5. на отримання відомостей щодо можливості та порядку зміни умов надання замовленої телекомунікаційної послуги та відмови від оплати телекомунікаційної послуги, яка не замовлялася;

3.4.6. на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором та законом випадках.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунковим періодом при наданні Послуг є календарний місяць.

4.2. Абонент щомісяця до початку календарного місяця в якому буде користуватися послугами проводить оплату в розмірі місячної абонентної плати.

4.3. У випадку, якщо Оператор не одержить належну суму на свій рахунок до початку календарного місяця в якому Абонент буде користуватися послугами, Оператор має право, призупинити надання Послуг. Подібна дія не звільняє Абонента від оплати боргу.

4.4. Час неотримання Послуги Абонентом у зв’язку з несплатою, несправністю його обладнання або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Абонента, або власною телекомунікаційною мережею, яка взаємоз’єднана з портом Інтернет телекомунікаційної мережі Оператора, не вважається простоєм і оплачується Абонентом в повному обсязі.

4.5. Оплата Послуг здійснюється в гривнях відповідно до тарифного плану.

4.6. Оператор самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети програм та розміри інших передбачених Тарифами платежів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Оператор несе відповідальність:

5.1.1. за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань згідно Закону України «Про телекомунікації»;

5.1.2. у разі не усунення протягом одного робочого дня із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується;

5.1.3. сума відшкодувань сплачених Абоненту за поточний місяць не може перевищувати однієї Абонентської плати.

5.2. Оператор не несе відповідальності:

5.2.1. за технічне обслуговування, сумісність і роботу будь-якого обладнання та програмного забезпечення, яке надано не Оператором;

5.2.2. за зміст інформації, переданої чи прийнятої Абонентом;

5.2.3. за збитки будь-якого характеру, що були спричинені Абоненту чи третій стороні під час використання послуг Абонентом;

5.2.4. перед третіми особами за дії Абонента. У разі отримання претензій від третіх осіб, Оператор передає їх на розгляд Абоненту, про що повідомляє адресата;

5.2.5. за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;

5.2.6. за помилкове поповнення Абонентом чужого Особового рахунку;

5.2.7. за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

5.3. Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

5.4. Абонент несе відповідальність:

5.4.1. За шкоду, заподіяну в процесі використання Послуг особі або майну громадян, юридичних осіб, держави. Абонент самостійно несе відповідальність за претензіями чи позовами третіх осіб, пов’язаних з незаконним використанням Абонентом Послуг, ІР-адреси, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з Послугою;

5.4.2. за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів;

5.4.3. за правильність внесення платіжного коду, а також за перевірку номера особового рахунку при оплаті послуг через термінали самообслуговування та інших випадках.

6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ

6.1. Доступність послуги за звітний період вичислюється за формулою:

Доступність = ([Загальний час послуги] – [сумарний час збоїв])/[Загальний час послуги] *100%.

6.2. Коефіцієнт доступності Послуги, що гарантує Оператор протягом звітного місяця, дорівнює:

– для Послуги з резервуванням каналу – 99%,

– для Послуги без резервування каналу – 90%.

6.3. Послуга не вважається недоступною на основному вузлі через проблеми чи збої пов’язані з аварією на території Абонента; пошкодженням волоконно-оптичних ліній зв’язку; аваріями обладнання Абонента; діями Абонента; проведенням планових робіт; призупиненням або припиненням дії даного Договору; випадками форс-мажорних обставин.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд до суду.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань по даному Договору, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), незалежних від волі Сторін, що виникли після його підписання (а саме: пожежі, стихійні лиха, аварії з енергозабезпеченням, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують стан виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів, інше). При цьому термін виконання зобов’язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.

8.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язання в 5-денний термін, починаючи з моменту їх настання, повідомляє іншу Сторону.

8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатись на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. В разі довго тривалості дії форс-мажорних обставин Сторони мають право по взаємній згоді достроково припинити дію Договору.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

9.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення на Офіційному веб-сайті Оператора.

9.3. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим на наступний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

9.4. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від виконання необхідних розрахунків за надані телекомунікаційні послуги.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, якщо вони опубліковані на сайті Оператора.

10.2. Всі питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

10.4.У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Оператора не пізніше ніж у 10-денний строк з моменту вступу в силу змін.

 

ТОВ Стартелеком Плюс

ЄДРПОУ 40530806

Р/р 26006053917469

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК

МФО 312378

Адреса: вул.Зелена, буд.35,

м.Мукачево,Закарпатська обл. 89600